top of page

דבר הרב הראשי 

WhatsApp Image 2022-06-26 at 11.43.28.jpeg

"המקובל הגאון הרב דוד צדוק הלוי זצוק"ל."

WhatsApp Image 2022-06-26 at 11.44.39.jpeg

" הגאון הרב עובדיה יעבץ זצ"ל"

WhatsApp Image 2022-06-26 at 11.44.04.jpeg

הרב יוסף בן דוד

 הרב המקומי לקרית עקרון 

0556686011

rybendavid@gmail.com

נברך בברכת השלום והברכה, את כלל הבאים בשערי האתר החשוב של הרבנות המקומית והמועצה הדתית לקריית עקרון.
זכינו במסגרת תפקידנו ברבנות המקומית, וזה לנו כשמונה שנים משרתי ציבור, ונותנים להם את כל אשר ביכולתנו בצורכי הדת.
ככלל, הרבנות המקומית אמונה על נתינת כשרות לבעלי עסקים, רישום נישואין, מענה הלכתי לכלל הבעיות העולות מידי יום ביומו.
במהלך שמונה שנות כהונתנו, הפצנו עלון יישובי, ועשינו אירועים ושמחות, גמ"ח ניחום אבלים וגמ"ח ביקור חולים ועוד כהנה וכהנה, וכל זאת בסיוע הרב גדעון יעקובי, הבלנית יעל, ובמסגרת עמותת "אשא דעי". 
והנה כיום, בירכנו ה' יתברך בממונה חדש מר נועם אהרון, אשר רואה עמנו עין בעין את תפקידנו כמשרתי ציבור, לתת להם את כלל המענה בנושאי הדת. וכלל העניינים שעשינו בעבר לבד, קורמים היום עור ובשר יחד עמו, בשל כוונותיו הטובות, והנהגותיו כשמו כן הוא.
הרבה תפילות נתפלל על מנת שכלל מוסדות המועצה הדתית יוכפפו להלכה ולרבנות הראשית בקרית עקרון. וחס וחלילה לא יהא פרץ וצווחה ברחובותינו, ושלום יהיה בחילנו. ובכך נזכה לקיים את דבר ה' זו הלכה בכלל העניינים ולהאהיב שם שמים.
זה לנו כבר כשמונה שנים מובילים בכל הארץ במקום הראשון ביחס הטוב לכל חתן וכלה הבאים להירשם לנישואין. מערכת הכשרות שלנו ידועה באמינותה וברמתה הגבוהה. ולא די לנו כי שאיפותינו גבוהות לתת כמה שיותר לציבור בקרית עקרון וחוצה לו.
יזכנו ה' יתברך, להעניק כמה שיותר לציבור הגדול והחשוב בקרית עקרון באורך רוח ובסובלנות, בחשק ובשמחה. 

הצב"י
יוסף בן אאמו"ר אהרון בן דוד שליט"א
הרב הראשי לקרית עקרון

bottom of page