top of page

כשרות

Image by Tetiana SHYSHKINA
images.jfif

תהליך קבלת תעודת כשרות לבית עסק   

פרטי התקשרות
המועצה הדתית

ימים : א-ה
שעות : 8:00- 14:00

הנחיות לקבלת כשרות לעסק

פניית בעל העסק למחלקת כשרות במועצה הדתית

תיאום ביקור מפקח כשרות בבית העסק, על מנת להכיר את אופי הפעילות וצרכי ההשגחה

הגעת בעל העסק למשרדי מחלקת הכשרות לצורך פתיחת תיק כשרות לעסק הכולל

מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת כשרות

 הגדרת תהליך השגחה לפי צורכי העסק

תשלום אגרת כשרות שנתית הנקבעת על ידי המשרד לשירותי דת

הפניית בעל העסק לחברת ההעסקה של משגיחי הכשרות, על מנת לחתום על הסכם השגחה ותשלום שכר המשגיח. זאת בהתאם להערכת אופי ההשגחה הנדרשת, כפי שהומלצה על ידי מפקח הכשרות ואושרה על ידי הרב המקומי החתום על תעודת הכשרות

חתימה על הסכם השגחה ונהלי כשרות

הפקת תעודת כשרות לעסק

שיבוץ משגיח לבית העסק

הכנת תיק לבית העסק הכולל הסכמים, תכתובות ודוחות כשרות, ושאר מסמכים רלוונטיים להסכם ההתקשרות והפעילות השוטפת

 

 

בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה

                                                                               מחלקת הכשרות

הרבנות והמועצה הדתית קריית עקרון

bottom of page